جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185453
  تاریخ انتشار : 8 تیر 1395 15:9
  تعداد بازدید : 568

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک


  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۵۴۷۸

   

  چالش هاي حقوقي اخلاقي عدم درمان مناسب مسمومين/ علي بناگذار محمدي، احد بناگذار محمدي، مريم زارع نهندي.- پزشکي قانوني ايران. ۱۳۹۴، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۷۱-۷۳.

  ۲۵۴۷۹

   

  شرايط تحقق سقط درماني در پرتو مطالعه تطبيقي/ محمود عباسي، سودابه رضواني، سعيده قاسمي پور.- پزشکي قانوني ايران. ۱۳۹۴، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۰۷-۱۱۵.

  ۲۵۴۸۰

   

  مطالعه تطبيقي نظام حقوقي پيوند اعضاء در ايران و انگلستان/ شهلا معظمي، مهدي وحداني، پريسا زاده دباغ.- پزشکي قانوني ايران. ۱۳۹۴، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۱۷-۱۲۴.

  ۲۵۴۸۱

   

  کارکرد عدالت توافقي در سياست جنايي/ هوشنگ شامبياتي، علي پرويني.- پزشکي قانوني ايران. ۱۳۹۴، دوره بيست و يکم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۳۹-۱۴۴.

  ۲۵۴۸۲

   

  مطالعه انگيزه هاي مختلف قتل و عوامل مرتبط با آن در استان فارس از اول فروردين سال ۱۳۸۱ تا آخر اسفند سال ۱۳۹۰/ علي حسين نجفي ابرندآبادي، فتاح جعفري زاده، اسماعيل هادي تبار.- پزشکي قانوني ايران. ۱۳۹۴، دوره بيست و يکم، شماره ۳، پاييز: ۱۹۶-۱۸۹.

  ۲۵۴۸۳

   

  ملاحظات اخلاقي و حقوقي پيرامون حفظ باروري/ نازيلا تقوي، سيدمحمد اسدي نژاد، رضا عماني ساماني، عبادالله رستمي.- پزشکي قانوني ايران. ۱۳۹۴، دوره بيست و يکم، شماره ۳، پاييز: ۲۱۵-۲۲۵.

  ۲۵۴۸۴

   

  پيامدهاي کيفري ناشي از قصور پزشکي منجر به فوت و راه کارهاي قانوني آن/ هادي رستمي، عبدالرزاق برزگر بفروئي، علي اصغر قرباني.- پزشکي قانوني ايران. ۱۳۹۴، دوره بيست و يکم، شماره ۳، پاييز: ص ۲۳۵-۲۴۱.

  ۲۵۴۸۵

  DM9158

  ژرف نگري در هداياي دوران نامزدي/ هادي احتشامي، محمدمهدي رهبري.- مطالعات حقوقي. ۱۳۹۴، دوره هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۱-۲۷.

  ۲۵۴۸۶

  DM9159

  تقابل جرم و توسعه/ مهرداد رايجيان اصلي، ولي اله صادقي.- مطالعات حقوقي. ۱۳۹۴، دوره هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۸۳-۱۰۷.

  ۲۵۴۸۷

  DM9160

  تحليل فقهي حقوقي قواعد و مقررات مربوط به رهن دريايي ايران/ مرتضي نجفي اسفاد، هادي شعباني کندسري.- مطالعات حقوقي. ۱۳۹۴، دوره هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۱۶۷-۱۹۴.

  ۲۵۴۸۸

  DM9161

  حل و فصل اختلافات اعتبارات اسنادي از طريق ارجاع به کارشناسي/ مجيد سربازيان، علي رضايي.- مطالعات حقوقي. ۱۳۹۴، دوره هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۱۰۹-۱۴۰.

  ۲۵۴۸۹

  DM9162

  حمايت حقوق بين الملل از ميراث فرهنگي و تاريخي در زمان اشغال نظامي با تاکيدبر مسووليت ايالات متحده آمريکا در دوران اشغال نظامي عراق/ سيدحسام الدين لساني.- مطالعات حقوقي. ۱۳۹۴، دوره هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۱۴۱-۱۶۶.

  ۲۵۴۹۰

  DM9163

  سرقت مقرون به آزار در نظام هاي کيفري ايران و انگلستان/ سيدمحمد حسيني، امير اعتمادي.- مطالعات حقوقي. ۱۳۹۴، دوره هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۵۵-۸۲.

  ۲۵۴۹۱

  DM9164

  قرارداد مجوز بهره برداري انحصاري از حقوق مالکيت صنعتي/ مصطفي بختياروند، حميد برادران سنجدک.- مطالعات حقوقي. ۱۳۹۴، دوره هفتم، شماره ۳، پاييز: ص ۲۹-۵۳.

  ۲۵۴۹۲

  DM9151

  آثار اشغال بر اعمال حاکميت/ اسماعيل کامل.- گفتمان حقوقي. ۱۳۹۲، سال يازدهم، شماره 23 و 24، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-۱۳۳.

  ۲۵۴۹۳

  DM9152

  بررسي جبران خسارت معنوي در حقوق ايران/ عليرضا ايزدي.- گفتمان حقوقي. ۱۳۹۲، سال يازدهم، شماره 23 و 24، پاييز و زمستان: ص ۱۶۵-۱۷۷.

  ۲۵۴۹۴

  DM9153

  تجارت بين المللي و حقوق بشر؛ گفتماني پايان ناپذير/ نوشته ام. ابراهيم آبادير، ترجمه عباس غني زاده.- گفتمان حقوقي. ۱۳۹۲، سال يازدهم، شماره 23 و 24، پاييز و زمستان: ص ۱۲۰-۹۷.

  ۲۵۴۹۵

  DM9154

  ضابطه مبطل بودن شرط ضمن عقد (ماده ۲۳۳ قانون مدني) و تطبيق آن با فقه/ ابوالفضل فرح بخش.- گفتمان حقوقي. ۱۳۹۲، سال يازدهم، شماره 23 و 24، پاييز و زمستان: ص ۳۵-۵۸.

  ۲۵۴۹۶

  DM9155

  ظرفيت هاي فقه جواهري در حل تعارض مجازات هاي بدني با حقوق بشر جهان شمول/ سيدعلي حسيني سراب.- گفتمان حقوقي. ۱۳۹۲، سال يازدهم، شماره 23 و 24، پاييز و زمستان: ص ۵-۳۳.

  ۲۵۴۹۷

  DM9156

  مفهوم، ملاک و مصاديق افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ محمدمهدي بابايي.- گفتمان حقوقي. ۱۳۹۲، سال يازدهم، شماره 23 و 24، پاييز و زمستان: ص ۵۹-۹۶.

  ۲۵۴۹۸

  DM9157

  وقف اشخاص حقوقي/ جليل جبارخودي.- گفتمان حقوقي. ۱۳۹۲، سال يازدهم، شماره 23 و 24، پاييز و زمستان: ص ۱۳۵-۱۶۴.

  ۲۵۴۹۹

  DM9165

  مسئوليت مدني ليسانس دهنده و ليسانس گيرنده در قبال اشخاص ثالث/ سيدمحمدهادي ساعي، مريم ثقفي.- پژوهش نامه انديشه هاي حقوقي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 1، (پياپي 4)، زمستان: ص ۱۱-۲۶.

  ۲۵۵۰۰

  DM9166

  مطالعه نهادهاي حقوقي نظارت بر بازار رقابتي (در ايران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده)/ محمدحسن صادقي مقدم، محمد صادقي.- پژوهش نامه انديشه هاي حقوقي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 1، (پياپي 4)، زمستان: ص ۲۷-۵۳.

  ۲۵۵۰۱

  DM9167

  ايرادات با اثر مانع دائمي در داوري تجاري بين المللي/ علي انصاري، جواد عسکري دهنوي.- پژوهش نامه انديشه هاي حقوقي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 1، (پياپي 4)، زمستان: ص ۵۵-۷۳.

  ۲۵۵۰۲

  DM9168

  قاعده "من له الغنم فعليه الغرم"/ سيدعلي علوي قزويني، سيدذبيح اله مسعوديان زاده.- پژوهش نامه انديشه هاي حقوقي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 1، (پياپي 4)، زمستان: ص ۷۵-۹۱.

  ۲۵۵۰۳

  DM9169

  تفسير مفهوم شهروند در قوانين ايران/ مصطفي سروي مقدم.- پژوهش نامه انديشه هاي حقوقي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 1، (پياپي 4)، زمستان: ص ۹۳-۱۰۸.

  ۲۵۵۰۴

  DM9170

  مفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثير آن بر قرارداد (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه)/ سعيد محسني، مصطفي شفيع زاده خولنجاني.- پژوهش نامه انديشه هاي حقوقي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 1، (پياپي 4)، زمستان: ص ۱۰۹-۱۳۹.

  ۲۵۵۰۵

  DM9171

  برتري رويکرد تقصير بر مسئوليت مطلق در حقوق قراردادهاي ايالات متحده آمريکا/ رضا مقصودي، مهسا دوري.- پژوهش نامه انديشه هاي حقوقي. ۱۳۹۳، سال دوم، شماره 1، (پياپي 4)، زمستان: ص ۱۴۰-۱۶۲.

  ۲۵۵۰۶

  DM9172

  قاعده مايضمن در حقوق مدني ايران؛ با رويکردي تطبيقي/ حمزه اسفندياري بيات، مهسا مدني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، زمستان: ص ۱-۲۸.

  ۲۵۵۰۷

  DM9173

  از تمليک تا تعهد: تاملي بر تاثير حقوق فرانسه در تحليل ماهيت اجاره در حقوق ايران (نقدي بر عهدي انگاري اجاره اشياء)/ محمدمهدي الشريف.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، زمستان: ص ۲۹-۵۸.

  ۲۵۵۰۸

  DM9174

  درآمدي بر مسووليت کيفري رباتيک از منظر قواعد فن آوري و حقوق اسلامي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، فاطمه بهزادي نيا، صالح اسماعيلي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، زمستان: ص ۵۹-۷۸.

  ۲۵۵۰۹

  DM9175

  حمايت از اماکن عبادي در مخاصمات مسلحانه از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل/ غلامعلي قاسمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، زمستان: ص ۷۹-۱۰۴.

  ۲۵۵۱۰

  DM9176

  نقش علم به نوعا  کشندگي رفتار در ساختار قتل عمد از منظر حقوق اسلام و غرب/ جلال الدين قياسي، روح الله اکرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، زمستان: ص ۱۰۵-۱۳۴.

  ۲۵۵۱۱

  DM9177

  رابطه منطقي قاعده فقهي لاضرر و قاعده غربي سوء استفاده از حق/ عباس کريمي، هادي شعباني کندسري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، زمستان: ص ۱۳۵-۱۶۶.

  ۲۵۵۱۲

  DM9178

  شرايط تحقق اکراه در قراردادها در حقوق ايران، فرانسه و مصر/ محبوبه مينا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ۱۳۹۳، سال اول، شماره ۲، زمستان: ص ۱۶۷-۱۹۴.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28645659
اکنون :
177