جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185450
  تاریخ انتشار : 8 تیر 1395 14:29
  تعداد بازدید : 1193

  تازه های کتاب های فارسی اسفند 94

  تازه های کتاب های فارسی اسفند 94

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۱۳۲۶

  CE ۵۹ /ح۵ر۵ ۱۳۶۴

  رساله نوين/ سيدمحمدحسين حسيني طهراني.- قم: صدرا، ۱۴۰۶.ق = ۱۳۶۴.

  ۶۶۹۰

  CB ۵۳ /د۹د۴ ۱۳۶۸

  درآمدي بر تاريخ تمدن/ ويل و آريل دورانت؛ مترجمان احمد بطحايي، خشايار ديهيمي؛ مقدمه عمومي محمود صاحب.- تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ۱۳۶۸.

  ۷۱۳۸

  CB ۳۵۷ /ز۹ر۹ ۱۳۴۳

  روح ملتها= L' Ame Des Peuples/ تاليف آندره زيگفريد؛ ترجمه احمد آرام.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۴۳.

  ۷۶۴۸

  HC ۷۹ /س۲ح۸ ۱۳۶۵

  حمايت از مصرف کننده/ حسين سالکي.- تهران: پيشبرد، ۱۳۶۵.

  ۷۶۴۹

  HF ۱۵۳۲ /۵ /ه۲ب۲ ۱۳۴۱

  بازار مشترک/ والتر هالشتاين؛ ترجمه هوشنگ نهاوندي.- [بي جا]: چاپ بهمن، ۱۳۴۱.

  ۷۶۵۰

  HF ۱۵۳۲ /۵ /ف۴الف۲ ۱۳۵۰

  اتحاديه اقتصادي اروپا ( بازار مشترک اروپا) و سياست بازرگاني خارجي ايران/ نوشته غلامرضا فرزانه پور.- [تهران ]: مدرسه عالي بازرگاني، ۱۳۵۰.

  ۷۶۵۱

  HM ۵۴۸ /ر۳م۷

  مقررات اقتصاد اجتماعي در اسرائيل/ مارسل رحيمي؛ با مقدمه شمس الدين جزايري.- [بي جا]: بانک بيمه بازرگانان، [بي تا].

  ۷۶۵۳

  KMH ۳۸۰۰ /ت۷الف۶ ۱۳۹۴

  اصول و قواعد حاکم بر مجازاتها/ تاليف ابراهيم تقي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۶۵۴

  KMH ۴۵۲۰ /ن۹الف۴ ۱۳۹۴

  ارتشاء در بخش خصوصي/ تاليف قدرت الله نو فلاح.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۶۵۵

  KMH ۲۵۸۰ /ي۷ب۴ ۱۳۹۴

  بررسي حقوقي و تطبيقي مسئوليت سياسي وزيران/ مولفان محمدتق يعقوبي، مصطفي عزيزي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۶۵۶

  K ۵۶۴ /ر۳م۵ ۱۳۹۴

  مسئوليت مدني رسا (ISP) در حقوق تجارت الکترونيکي/ تاليف هادي رحماني.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۶۸۲

  DS ۸۸۵ /۴۸ /ب۵گ۵ ۱۳۷۲

  گسترش نقش رهبري ژاپن در آسيا/ گردآوري و تنظيم علي بشردوست، محمد واردي.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۲.

  ۷۶۸۳

  DS ۹۳۲ /ظ۹ک۴ ۱۳۷۴

  کره شمالي/ گردآوري و تنظيم مينا ظهيرنژاد ارشادي؛ [براي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴.

  ۷۶۸۴

  DS ۸۸۹ /۵ /خ۲ژ۲ ۱۳۷۲

  ژاپن و خاورميانه/ مولف محمدحسن خاني.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۲.

  ۷۶۸۵

  DS ۸۸۵ /۲ /ر۹س۲ ۱۳۷۲

  ساختار سياسي ژاپن/ مجيد رئيسي نيا.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۲.

  ۷۶۸۶

  DSR ۱۱۶ /م۷ت۲

  تاريخ نظامي ايران/ غلامحسين مقتدر.- تهران: دانشکده افسري.

  ۷۶۸۷

  DSR ۱۱۶ /ق۹ت۲

  تاريخ نظامي ايران/ تاليف جميل قوزانلو.- تهران: مطبوعات (چاپخانه) ، شرکت شجاعي - گلستانه، ۱۳۱۵.

  ۷۶۸۸

  DSR ۵۱۲ /م۳ف۴

  فراز و نشيب سياست و شيوه ي کشورداري در ايران/ نوشته عليقلي محمودي بختياري.

  ۷۶۸۹

  DSR ۱۱۸۲ /ف۸س۹ ۱۳۴۲

  سياست خارجي ايران در دوران صفويه/ نصرالله فلسفي.- تهران: سازمان کتابهاي جيبي، ۱۳۴۲.

  ۷۶۹۰

  DSR ۲۲۳ /م۵ت۲

  تاريخ نظامي ايران: جنگهاي دوران ماد و هخامنشي/ نصرت الله مشکوتي.

  ۷۶۹۱

  DSR ۱۲۳ /ر۲د۴

  دريانوردي ايرانيان/ نوشته اسماعيل رائين.- تهران: جاويدان، ۲۵۳۶ = ۱۳۵۶.

  ۷۶۹۲

  DSR ۱۳۸ /الف۶ن۶

  گزيده اسناد سياسي ايران و افغانستان/ به کوشش محمدنادر نصيري مقدم؛ [براي واحد نشر اسناد دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، - ۱۳۷۴.

  ۷۶۹۳

  DSR ۱۳۹ /آ۵ظ۹

  گزيده اسناد روابط ايران و آلمان/ به کوشش مينا ظهيرنژاد ارشادي؛ [براي واحد نشر اسناد دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، - ۱۳۷۶.

  ۷۶۹۴

  DSR ۱۳۷ /م۹ت۲ ۱۳۶۴

  تاريخ روابط خارجي ايران: از ابتداي دوران صفويه تا پايان جنگ دوم جهاني (۱۵۰۰ - ۱۹۴۵)/ تاليف عبدالرضا هوشنگ مهدوي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۶۴.

  ۷۶۹۵

  DSR ۱۳۴ /م۹پ۴ ۱۳۶۱

  پژوهشي در تاريخ ديپلماسي ايران (قبل از هخامنشيان تا پايان قاجاريه)/ محمدعلي مهميد.- تهران: نشر ميترا، ۱۳۶۱.

  ۷۶۹۶

  DSR ۱۳۴ /ف۴ت۳ ۱۳۵۵

  تحليل تاريخي سياست خارجي ايران از آغاز تا امروز/ نوشته حافظ فرمانفرمائيان؛ ترجمه اسماعيل شاکري.- تهران: دانشگاه تهران، مرکز مطالعات عالي بين المللي، ۱۳۵۵.

  ۷۶۹۷

  DSR ۱۳۴ /ر۶س۹ ۱۳۵۴

  سيري در تاريخچه روابط ايران با جهان از آغاز تا امروز/ اسماعيل رضواني.- تهران: شوراي عالي فرهنگ و هنر، مرکز مطالعات و هماهنگي فرهنگي، ۱۳۵۴.

  ۷۶۹۸

  DSR ۱۳۸ /و۳ر۲ ۱۳۴۱

  راهنماي عهود و عهدنامه هاي تاريخي ايران/ تاليف ع. وحيدمازندراني.- تهران: کتابخانه ابن سينا، ۱۳۴۱.

  ۷۶۹۹

  DSR ۱۳۸ /الف۹ر۲ ۱۳۷۰

  راهنما و مشخصات معاهدات دو جانبه ايران با ساير دول (موجود در وزارت امور خارجه) ۱۳۵۷ - ۱۱۸۵ هجري شمسي ۱۸۰۷ - ۱۹۷۹ ميلادي/ گردآورنده واحد نشر اسناد؛ [دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ۱۳۷۰.

  ۷۷۰۰

  DSR ۱۳۴ /م۷ت۲ ۱۳۶۶

  تاريخ روابط سياسي ايران با دنيا/ نويسنده نجفقلي حسام معزي؛ بکوشش همايون شهيدي.- تهران: نشر علم، ۱۳۶۶.

  ۷۷۰۱

  DSR ۱۳۹ /چ۸آ۴ ۱۳۶۷

  تاريخ روابط ايران و چين/ تاليف علاء الدين آذري.- تهران: اميرکبير، ۱۳۶۷.

  ۷۷۰۲

  DSR ۱۵۰۲ /چ۹ط۲ ۱۳۷۰

  چين: سياست خارجي و روابط با ايران (۵۷ - ۱۳۲۸)/ مسعود طارم سري، عبدالرحمن عالم، بهرام مستقيمي.- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ۱۳۷۰.

  ۷۷۰۳

  DSR ۱۳۹ /ع۳ج۷ ۱۳۶۷

  بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق/ اصغر جعفري ولداني.- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ۱۳۶۷.

  ۷۷۰۴

  DSR ۱۳۹ /ه۹س۸ ۱۳۷۲

  روابط فرهنگي ايران و هند/ تاليف مينو سليمي.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۲.

  ۷۷۰۵

  DSR ۳۳۳ /م۵ت۲ ۱۳۷۴

  تاريخ سياسي و اجتماعي اشکانيان، پارتيان، يا، پهلويان قديم/ . تاريخ اجتماعي پارتيان/ تاليف و ترجمه محمدجواد مشکور، مسعود رجب نيا.- تهران: دنياي کتاب، ۱۳۷۴.

  ۷۷۰۶

  DSR ۱۵۷۴ /۵ /آ۴ر۹ ۱۳۸۲

  حقوق و آزادي هاي فردي از ديدگاه امام خميني (ره)/ تاليف مقصود رنجبر.- تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۲.

  ۷۷۰۷

  DSR ۵۵۰ /ن۲ن۹

  نهضتهاي سياسي مذهبي در تاريخ ايران/ تاليف ابوالفضل نبئي.- مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، - ۱۳۷۶.

  ۷۷۰۸

  DSR ۴۱۳ /م۷ج۹ ۱۳۶۲

  جنگ هاي هفتصد ساله ايران و روم/ تاليف غلامحسين مقتدر.- تهران: دنياي کتاب، ۱۳۶۲.

  ۷۷۰۹

  DSR ۳۳۷ /م۵ت۲

  تاريخ نظامي ايران: جنگهاي دوره اشکاني.- تهران: ستاد بزرگ ارتشتاران، اداره روابط عمومي.

  ۷۷۱۰

  DSR ۲۲۴ /ب۳د۹ ۱۳۵۰

  ديپلماسي دولت هخامنشي/ نوشته نصرت الله بختورتاش.- تهران: ستاد بزرگ ارتشتاران، اداره روابط عمومي، ۱۳۵۰.

  ۷۷۱۱

  DSR ۱۳۹ /الف۸ط۲

  تاريخ روابط بازرگاني و سياسي ايران و انگليس از دوران فرمانروائي مغولان تا پايان عهد قاجار/ تاليف ابوالقاسم طاهري.- تهران: انجمن آثار ملي.

  ۷۷۱۲

  DSR ۱۱۷۵ /ن۹الف۵ ۱۳۶۲

  اسناد و مکاتبات سياسي ايران: از سال ۱۱۰۵ تا ۱۱۳۵ ه - ق همراه با يادداشتهاي تفصيلي/ به اهتمام عبدالحسين نوائي.- تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ۱۳۶۲.

  ۷۷۱۳

  DSR ۱۱۷۹ /ر۴ن۶ ۱۳۵۷

  نظام ايالات در دوره صفويه/ تاليف رهربرن؛ ترجمه کيکاووس جهانداري.- تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۲۵۳۷ = ۱۳۵۷.

  ۷۷۱۴

  DSR ۲۱۳۴ /الف۷خ۸ ۱۳۵۶

  خليج فارس و اقيانوس هند در سياست بين الملل= The Persian Gulf and Indian Ocean in International Politics/ تاليف عباس اميري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، ۲۵۳۶ = ۱۳۵۶.

  ۷۷۱۵

  DSR ۱۲۲۳ /ف۸الف۸ ۱۳۵۶

  اولين سفراي ايران و هلند: شرح سفر موسي بيک سفير شاه عباس به هلند و سفرنامه يان اسميت سفير هلند در ايران/ ترجمه و نگارش ويلم فلور؛ بکوشش داريوش مجلسي، حسين ابوترابيان.- تهران: طهوري، ۱۳۵۶.

  ۷۷۱۶

  DSR ۱۲۲۲ /و۸ت۲ ۱۳۷۴

  تاريخ روابط خارجي ايران در عهد شاه عباس اول صفوي/ علي اکبر ولايتي [براي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴.

  ۷۷۱۷

  DSR ۱۱۷۹ /م۹س۲ ۱۳۳۴

  سازمان اداري حکومت صفوي ،يا، تحقيقات و حواشي و تعليقات استاد مينورسکي بر تذکرة الملوک/ ترجمه مسعود رجب نيا؛ با حواشي و فهارس و مقدمه و امعان نظر محمد دبيرسياقي.- تهران: انجمن کتاب، کتابفروشي و انتشارات زوار، ۱۳۳۴.

  ۷۷۱۸

  DSR ۱۲۶۰ /ش۷ت۲

  تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه/ تاليف رضا شعباني.- تهران: موسسه انتشارات نوين، ۱۳۶۹.

  ۷۷۱۹

  DSR ۱۲۴۴ /ف۹گ۴ ۱۳۵۷

  گزارش سفير کشور پرتغال در دربار شاه سلطان حسين صفوي/ ترجمه از زبان پرتغالي و حواشي از ژان اوبن؛ ترجمه پروين حکمت.- تهران: دانشگاه تهران، چاپ و انتشارات، ۱۳۵۷.

  ۷۷۲۰

  DSR ۱۳۱۰ /الف۹ف۹

  فهرست اسناد تاريخي وزارت امور خارجه دوران قاجاريه/ اداره انتشار اسناد و آرشيو وزارت امور خارجه [براي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۵ - ۱۳۷۱.

  ۷۷۲۱

  DSR ۱۳۵۶ /ق۲الف۵ ۱۳۷۴

  اسنادي از روند اجراي معاهده ترکمان چاي (۱۲۵۰ - ۱۲۴۵ه. ق)/ به کوشش فاطمه قاضيها.- تهران: سازمان اسناد ملي ايران، پژوهشکده اسناد، ۱۳۷۴.

  ۷۷۲۲

  DSR ۱۳۲۱ /و۳ق۴ ۱۳۶۲

  قرارها و قراردادها: دوران قاجاريه/ به اهتمام وحيدنيا.- تهران: عطائي، ۱۳۶۲.

  ۷۷۲۳

  DSR ۱۵۰۱ /م۴ت۲

  تاريخ سياسي معاصر ايران/ نوشته سيدجلال الدين مدني.- قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۳۶۱-۱۳۶۲.

  ۷۷۲۴

  DSR ۱۳۲۹ /الف۷ص۴ ۱۳۷۲

  صدراعظم هاي سلسله قاجاريه/ پرويز افشاري؛ [براي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۲.

  ۷۷۲۵

  DSR ۱۳۲۱ /الف۲گ۹ ۱۳۵۵

  گوشه هايي از روابط خارجي ايران/ منصوره اتحاديه (نظام مافي).- تهران: نشر آگاه، ۲۵۳۵ = ۱۳۵۵.

  ۷۷۲۶

  DSR ۱۳۱۱ /ب۲ج۲

  جامعه و حکومت در ايران/ علي باقري.- تهران: مرکز نشر بين الملل، - ۱۳۷۱.

  ۷۷۲۷

  DSR ۱۳۲۱ /ت۲س۹ ۱۳۶۲

  سياستهاي استعماري روسيه تزاري و انگلستان و فرانسه در ايران نيمه اول قرن نوزدهم/ تاليف احمد تاج بخش.- تهران: اقبال، ۱۳۶۲.

  ۷۷۲۸

  DSR ۱۳۲۱ /ل۹الف۹ ۱۳۶۷

  ايران از نفوذ مسالمت آميز تا تحت الحمايگي: اسناد و حقايقي درباره تاريخ نفوذ اروپائيان در ايران (۱۸۶۰ - ۱۹۱۹)/ ويلهلم ليتن؛ ترجمه مريم ميراحمدي.- تهران: معين، ۱۳۶۷.

  ۷۷۲۹

  DSR ۱۳۹ /الف۸ب۹ ۱۳۵۲

  تاريخ روابط سياسي و ديپلوماسي ايران با انگلستان از اواخر قرن هفتم  ه.ق. تا انعقاد معاهده پاريس رجب ۱۲۷۳، نيمه دوم قرن سيزدهم تا ماه مارس ۱۸۵۷/ تاليف علي اکبر بينا.- تهران: موسسه عالي علوم سياسي و امور حزبي، ۱۳۵۲.

  ۷۷۳۰

  DSR ۱۳۲۴ /ر۸ت۲ ۱۳۳۷

  روابط ايران و روسيه در نيمه اول قرن نوزدهم (۱۸۵۰- ۱۸۰۰ )/ تاليف احمد تاج بخش.- تبريز: چهر، ۱۳۳۷.

  ۷۷۳۱

  DSR ۱۳۴۶ /۵ /ر۲م۷ ۱۳۵۲

  ملک شاه نظرزاده ميرداود زاورديان، نخستين فرستاده ناپلئون بايران/ نوشته اسماعيل رائين.- تهران: توس، ۱۳۵۲.

  ۷۷۳۲

  DSR ۱۳۲۴ /ف۵غ۷ ۱۳۶۸

  تاريخ روابط ايران و فرانسه: از ترور ناصرالدين شاه تا جنگ جهاني اول (۱۳۱۳ - ۱۳۳۳ه. ق)/ ابوالحسن غفاري.- تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ۱۳۶۸.

  ۷۷۳۳

  DSR ۱۳۲۵ /د۴س۷ ۱۳۶۵

  سفر در ايران/ نويسنده گاسپار دروويل؛ مترجم منوچهر اعتمادمقدم.- تهران: شباويز، ۱۳۶۵.

  ۷۷۳۴

  DSR ۱۳۲۴ /الف۹م۸ ۱۳۷۵

  گزيده اسناد روابط ايران و آمريکا/ به کوشش علي موجاني.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۵.

  ۷۷۳۵

  DSR ۱۳۴۶ /۵ /م۹الف۵

  اسناد رسمي در روابط سياسي ايران با انگليس و روس و عثماني/ باهتمام غلامحسين ميرزا صالح.- تهران: نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۵.

  ۷۷۳۶

  DSR ۱۳۵۶ /ق۲ن۲ ۱۳۵۸

  نامه هاي سياسي و تاريخي سيدالوزراء قائم مقام فراهاني (درباره معاهده صلح ترکمانچاي و غرامات آن)/ با حواشي و تعليقات به کوشش جهانگير قائم مقامي.- تهران: دانشگاه ملي ايران، ۱۳۵۸.

  ۷۷۳۷

  DSR ۱۳۵۵ /ق۹چ۹ ۱۳۶۲

  جنگ ده ساله، يا، جنگ اول ايران با روس: "عهدنامه گلستان" " ۱۲۱۸ ه الي ۱۲۲۸ ه ۲۹ شوال، ۱۸۰۳ م. الي ۱۸۱۴ .م ۱۲ اکتبر/ تاليف جميل قوزانلو.- تهران: دنياي کتاب، ۱۳۶۲.

  ۷۷۳۸

  DSR ۱۳۳۸ /ع۵س۹ ۱۳۵۳

  سياست نظامي روسيه در ايران ۱۸۱۵ - ۱۷۹۰/ خانک عشقي.- تهران: خوارزمي، ۱۳۵۳.

  ۷۷۳۹

  DSR ۱۳۴۶ /۵ /ع۲ت۲ ۱۳۶۳

  تاريخ روابط ايران و ناپلئون بانضمام روس و انگليس در ايران/ ترجمه و تاليف عباس ميرزا اعتضادالدوله.- تهران: زرين، ۱۳۶۳.

  ۷۷۴۰

  DSR ۱۳۷۶ /الف۶ق۴ ۱۳۳۳

  قرارداد رژي ۱۸۹۰- م يا تاريخ انحصار دخانيات در سال ۱۳۰۹ ه-ق/ تاليف حسن کربلائي؛ با مقدمه و تحشيه ابراهيم دهگان.- اراک، ۱۳۳۳.

  ۷۷۴۱

  DSR ۱۳۶۶ /د۹الف۹ ۱۳۶۲

  ايران در ۱۸۳۹-۱۸۴۰م ( ۱۲۵۵-۱۲۵۶  ق.) سفارت فوق العاده کنت دوسرسي/ ترجمه احسان اشراقي.- تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ۱۳۶۲.

  ۷۷۴۲

  DSR ۱۳۳۹ /ک۸د۲ ۱۳۷۱

  حاج ابراهيم خان کلانتر (اعتمادالدوله)/ تاليف سياوش دانش.- [تهران]: آناهيتا، ۱۳۷۱.

  ۷۷۴۳

  DSR ۱۳۵۰ /ن۳الف۹ ۱۳۶۳

  ايران در ميان طوفان، يا، شرح زندگاني عباس ميرزا نايب السلطنه و جنگهاي ايران و روس/ تاليف ناصر نجمي.- تهران: کانون معرفت، ۱۳۶۳.

  ۷۷۴۴

  DG ۴۱۷ /م۹الف۹ ۱۳۷۴

  ايتاليا/ تاليف مينا ميربهاء [براي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴.

  ۷۷۴۵

  DK ۲۷۴ /س۲ک۵ ۱۳۶۱

  کشور من و جهان/ نوشته آندره ساخاروف؛ ترجمه ابوالفضل خدابخش.- تهران: ساخاروف، آندري دميتري يويچ، ۱۳۶۱.

  ۷۷۴۶

  DK ۲۷۳ /ي۹چ۹ ۱۳۶۱

  جنگ کبير ميهني اتحاد جماهير شوري، ۱۹۴۱ - ۱۹۴۵/ نويسندگان [ن. اي. آليسيموف...[و ديگران]]؛ ترجمه ابراهيم يونسي.- تهران: نشر نو، ۱۳۶۱.

  ۷۷۴۷

  DK ۴۳ /ک۲ن۹ ۱۳۶۷

  نه صلح نه جنگ: امپراطوري جديد شوروي، يا، حسن استفاده از تنش زدايي/ هلن کارردانکوس؛ ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي.- تهران: نشر نو، ۱۳۶۷.

  ۷۷۴۸

  DD ۴۵۲ /ت۷آ۸ ۱۳۴۴

  آلمان در نيم قرن اخير/ تاليف قباد تقي زاده.- تهران: کتابخانه ابن سينا، ۱۳۴۴.

  ۷۷۴۹

  DG ۷۳۸ /۱۴ /م۲آ۸ ۱۳۶۶

  عصر زرين ديپلماسي: درسهاي عملي ديپلماسي/ نوشته فيليپ آميگه؛ ترجمه کاظم شيوا رضوي.- کاظم شيوا رضوي، ۱۳۶۶.

  ۷۷۵۰

  DD ۲۹۰ /۲۵ /ن۶ت۲ ۱۳۷۱

  تاثير وحدت دو آلمان در شکل گيري نظم جديد اروپا و جهان/ غلامرضا نظربلند [براي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۱.

  ۷۷۵۱

  DD ۲۹۰ /۲ /س۸و۳ ۱۳۶۹

  وحدت دو آلمان (مجموعه سخنراني ها و مقالات سمينار)/ به اهتمام علي رحماني، افسانه نظر.- تهران: وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ۱۳۶۹.

  ۷۷۵۲

  DJK ۵۱ /گ۸ت۳ ۱۳۷۱

  تجديد حيات تاريخ تحولات اروپاي شرقي/ ميشا گلني؛ ترجمه اسماعيل زند.- تهران: نشر فاخته، ۱۳۷۱.

  ۷۷۵۳

  DK ۲۸۲ /الف۵س۹ ۱۳۶۷

  سياست خارجي شوروي در دوران برژنف، آندره پف، چرنينکو/ مولف جاناتان استيل؛ مترجمين سعيد ميرزايي ينگجه، بهمن آقايي.- تهران: اطلاعات، ۱۳۶۷.

  ۷۷۵۴

  DK ۲۸۹ /ر۹ت۲ ۱۳۶۱

  تاريخ سياست خارجي شوروي ۱۹۴۵ - ۱۹۷۰/ نويسندگان آ. الکساندروف... [و ديگران]؛ ويراستاران ب. پرنوماريف، آ. کروميکو، و. خوستوف؛ ترجمه سهيل روحاني.- تهران: تندر، ۱۳۶۱.

  ۷۷۵۵

  DK ۲۸۶ /الف۸ر۹ ۱۳۷۰

  ريشه هاي دگرگوني در اتحاد جماهير شوروي (با نگاهي مقايسه اي به چين)/ محمدجواد اميدوارنيا.- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ۱۳۷۰.

  ۷۷۵۶

  DK ۲۸۶ /ر۳چ۴ ۱۳۷۳

  چرا شوروي متلاشي شد؟/ گردآورنده مصطفي رحيمي.- تهران: البرز، ۱۳۷۳.

  ۷۷۵۷

  DK ۲۸۶ /ر۳ب۴ ۱۳۷۱

  بررسي سياسي - حقوقي: تشکيل و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي (فدراليسم در شوروي)/ حسين رحمت اللهي.- تهران: اطلاعات، ۱۳۷۱.

  ۷۷۵۸

  DSR ۲۰۰۱ /ذ۴۱ک۵ ۱۳۷۱

  تاريخ هيجده ساله آذربايجان: بازمانده تاريخ مشروطه ايران/ نوشته احمد کسروي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۷۱.

  ۷۷۵۹

  DSR ۱۴۰۷ /ز۴ر۵ ۱۳۷۴

  رسائل مشروطيت: (۱۸ رساله و لايحه درباره مشروطيت)/ به کوشش غلامحسين زرگري نژاد.- تهران: کوير، ۱۳۷۴.

  ۷۷۶۰

  DSR ۱۴۰۷ /ج۲ب۴ ۱۳۵۹

  بررسي نهضت هاي اخير ايران: انقلاب مشروطيت/ عبدالله جاسبي.- ۱۳۵۹.

  ۷۷۶۱

  DSR ۱۴۰۷ /و۸س۹ ۱۳۶۱

  سير و  تفحصي در مشروطيت و پس از آن/ نويسنده علي اکبر ولايتي.- تهران: حزب جمهوري اسلامي، ۱۳۶۱.

  ۷۷۶۲

  DSR ۱۴۱۳ /ح۲ت۵ ۱۳۶۴

  تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق/ عبدالهادي حائري.- تهران: اميرکبير، ۱۳۶۴.

  ۷۷۶۳

  DSR ۱۳۱۰ /ص۷الف۵ ۱۳۵۵

  اسناد سياسي دوران قاجاريه/ تاليف ابراهيم صفائي.- تهران: بابک، ۲۵۳۵ = ۱۳۵۵.

  ۷۷۶۴

  DSR ۱۳۷۸ /و۸ت۲ ۱۳۷۲

  تاريخ روابط خارجي ايران در دوران ناصرالدين شاه/ تاليف علي اکبر ولايتي [براي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي].- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۲.

  ۷۷۶۵

  DSR ۱۳۹۱ /ت۲خ۲ ۱۳۶۱

  خاطرات تاج السلطنه/ به کوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي)، سيروس سعدونديان.- تهران: نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۱.

  ۷۷۶۶

  DSR ۱۳۹۱ /س۳ف۴

  تاريخ روابط سياسي ايران و عثماني/ تاليف محمود فرهاد معتمد.- تهران: کتابخانه ابن سينا.

  ۷۷۶۷

  DSR ۱۴۸۶ /ف۹م۳

  مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فيروزميرزا فيروز (نصرت الدوله)/ به کوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي)، سيروس سعدونديان.- تهران: نشر تاريخ ايران، - ۱۳۶۹.

  ۷۷۶۸

  DSR ۱۳۹۷ /د۵م۵ ۱۳۶۳

  مستخدمين بلژيکي در خدمت دولت ايران (۱۸۹۸ - ۱۹۱۵ ميلادي) برابر (۱۳۳۳ - ۱۳۱۴ هجري قمري)/ آنت دستره؛ ترجمه منصوره اتحاديه (نظام مافي).- تهران: نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۳.

  ۷۷۶۹

  DSR ۱۴۰۵ /الف۹ن۹ ۱۳۷۰

  نهضت مشروطه ايران بر پايه اسناد وزارت امور خارجه/ واحد نشر اسناد، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ۱۳۷۰.

  ۷۷۷۰

  D ۸۰۲ /ف۴ر۸ ۱۳۶۹

  تاريخ جنگ پنهاني/ نوشته رمي؛ ترجمه ذبيح الله منصوري.- تهران: يادگار، ۱۳۶۹.

  ۷۷۷۱

  DSR ۱۴۴۷ /الف۷پ۴ ۱۳۶۹

  پژوهشي در باب تجددخواهي ايرانيان: ميرزا ملکم خان/ اثر حامد الگار؛ ترجمه متن جهانگير عظيما؛ ترجمه حواشي مجيد تفرشي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، مدرس، ۱۳۶۹.

  ۷۷۷۲

  DSR ۱۴۵۳ /ل۲آ۹ ۱۳۶۳

  ولايت فقيه زيربناي فکري مشروطه مشروعه: سيري در افکار و مبارزات سيد عبدالحسين لاري/ تاليف محمدتقي آيت اللهي.- [ويرايش۲].- تهران: اميرکبير، ۱۳۶۳.

  ۷۷۷۳

  DSR ۱۴۱۸ /الف۲پ۹ ۱۳۸۱

  پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت (دوره هاي يکم و دوم مجلس شوراي ملي) تحقيق و بررسي تاريخي/ پژوهش و نوشته منصوره اتحاديه (نظام مافي)؛ ويرايش مصطفي زماني نيا/ مصطفي زماني نيا.- تهران: نشر تاريخ ايران، کتاب سيامک، ۱۳۸۱.

  ۷۷۷۴

  KMH ۸۶۴ /س۸و۸ ۱۳۹۴

  وکالت و حق داشتن وکيل در فرايند دادرسي/ مولفان اباالفضل سليميان، سعيد احمديان؛ با مقدمه عباس کريمي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۷۷۵

  K ۳۹۹۰ /م۵ف۹ ۱۳۹۴

  فن آوري هسته اي و حفاظت از محيط زيست در پرتو حقوق بشر/ تاليف فريبا مشيرپور.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۷۷۶

  KMH ۴۴۰۴ /م۳ت۳ ۱۳۹۴

  تحليل حقوقي، جرم شناختي اعتياد ( با تاکيد بر اصلاحيه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹)/ تاليف امين محمدي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۷۷۷

  BP ۱۹۶ /۸ /ب۹پ۴ ۱۳۹۴

  بيمه عمر از ديدگاه فقهي و حقوقي/ تاليف رضا پرتوي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۷۷۸

  K ۱۰۶۶ /م۷ت۳ ۱۳۹۴

  تحليل و بررسي ابعاد حقوقي توقف بانک ها در حقوق ايران و انگليس/ تاليف محمدرضا مقيمي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۷۷۹

  BP ۱۸۳ /۵ /خ۴ش۴

  [عروه الوثقي. برگزيده. شرح]

  شرح فقهي و حقوقي العروه الوثقي/ تاليف سعيد خردمندي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴ -.

  ۷۷۸۰

  KMH ۴۲۸۶ /ب۲ن۴ ۱۳۹۴

  نرخ بزهکاري ايران در سايه ي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها/ تاليف رامين بايرامي آرباطان.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۷۸۱

  K ۳۵۲۵ /ب۸ح۷ ۱۳۹۴

  حفاظت از حيات وحش از ديدگاه حقوق بين الملل/ تاليف ژانت بليک.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۷۹۱

  D ۸۴۹ /چ۲د۹ ۱۳۶۴

  دهه جنگ سرد (روند جنگ سرد در دهه ۱۹۸۰)/ نويسندگان نوآم چامسکي، جوناتان استيل، جان گيتينگز؛ ترجمه شاهرخ وزيري.- تهران: سلسله، ۱۳۶۴.

  ۷۷۹۳

  K ۳۴۹۸ /ب۲ر۴ ۱۳۹۴

  رژيم حقوقي بين المللي حاکم بر بهره برداري از سفره هاي زيرزميني آب مشترک ميان دولتها (با تاکيد بر طرح کميسيون حقوق بين الملل ۲۰۰۸)/ مولفان مجتبي بابائي، حسن بابايي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۷۹۴

  HV ۶۰۴۱ /و۲ج۴ ۱۳۹۴

  جرايم عليه طبيعت؛ جرم شناسي محيط زيست و عدالت زيست محيطي/ تاليف راب وايت؛ ترجمه و تحقيق پيمان نماميان، سبحان طيبي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۷۹۵

  KMH ۹۱۴ /ز2م۳ ۱۳۹۴

  [ايران . قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات قانون تجارت/ عاطفه زاهدي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۴.

  ۷۷۹۶

  KMH ۵۶ /ز۲م۳ ۱۳۹۴

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات ثبت احوال/ عاطفه زاهدي.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۴.

  ۷۷۹۷

  KMH ۲۸۱۰ /ز۲م۳ ۱۳۹۴

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات ديوان عدالت اداري/ عاطفه زاهدي.- ويراست؟.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۴.

  ۷۸۰۵

  KMH ۸۳۹ /ص۲م۲ ۱۳۹۴

  مبناي مسئوليت مدني در قانون مجازات اسلامي جديد ۱۳۹۲ با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان/ تاليف سعيده صالحي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۸۰۶

  BP ۱۹۰ /۶ /ع۸م۲ ۱۳۹۴

  ماهيت، احکام و آثار اوراق مرابحه/ تاليف حسن علي پور.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۸۰۷

  HD ۹۵۶۰ /الف۷د۹ ۱۳۹۴

  دولت ها و شرکت هاي ملي نفت ( در کشورهاي عضو اوپک)/ تاليف اسلام افضلي؛ با ديباچه ولي رستمي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۸۰۸

  K ۱۵۳۰ /ع۸ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق و تعهدات ناشي از انتقال دانش فني/ تاليف عليرضا عليورديلو.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۷۸۰۹

  KMH ۲۵۱۲ /ش۹م۲ ۱۳۹۴

  مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه هاي سال ۱۳۹۲؛ برگرفته از مشروح مذاکرات شوراي نگهبان/ تحقيق و تنقيح مصطفي مسعوديان...[ و ديگران]؛ نظارت علمي کاظم کوهي اصفهاني.- تهران: شوراي نگهبان، پژوهشکده شوراي نگهبان، ۱۳۹۴.

  ۷۸۱۰

  DT ۳۰۷۱ /پ۲ز۲ ۱۳۷۳

  زامبيا/ تاليف محسن پاک آئين؛ [براي] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۳.

  ۷۸۱۱

  DT ۱۷۱۹ /چ۸آ۷ ۱۳۷۳

  افريقاي جنوبي/ تاليف احمد چمنکار؛ [براي] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۳.

  ۷۸۱۲

  DT ۵۱۶ /۱۸ /ک۴س۹ ۱۳۷۴

  سيرالئون/ گردآوري و تنظيم عسگر کريمي شرفشاده؛ [براي] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴.

  ۷۸۱۳

  DT ۳۹۴ /ک۴الف۴ ۱۳۷۳

  اريتره/ تاليف داود کريملو؛ [براي] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۷۳.

  ۷۸۱۴

  DT ۵۴۴ /۲۲ /الف۸الف۹ ۱۳۷۴

  موريتاني/ گردآوري و تنظيم ذوالفقار اميرشاهي؛ [براي] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴.

  ۷۸۱۵

  DSR ۱۳۷۸ /الف9گ۴

  گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني: دوره قاجاريه/ واحد نشر اسناد؛ به کوشش محمدحسن کاووسي عراقي.- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ۱۳۶۴-۱۳۷۵.

  ۷۸۱۶

  DT ۳۶۷ /۵  /م۳ش۲ ۱۳۵۸

  شاخ افريقا: بررسي وضع کشورهاي واقع در شاخ افريقا (اتيوپي- اريتره- سومالي و جيبوتي) و قدرت هاي بزرگ/ نوشته م.م. محمديان.- تهران: موسسه نشر اميد، [۱۳۵۸].

  ۷۸۱۷

  DT ۳۰۷۳